Farligt Fyrværkeri – Skilt korrekt op til nytår!

banner der husker på at fyrværkeri er farligt

 

Skiltning i forbindelse med fyrværkeri oplag

På opbevaringssted og i pakkeafsnit i bygning, udvendigt på alle døre til opbevaringssted og pakkeafsnit i bygning samt ved oplag i det fri, skal der opsættes tydelige og holdbare sikkerhedsskilte med forbud mod tobaksrygning og brug af åben ild.

På den udvendige side af dørene til opbevaringssted i bygninger og containere skal der opsættes sikkerhedsskilte med teksten ”FARLIGT FYRVÆRKERI”.

 

Husk branddøre, brandmateriel og skiltning…

Branddøres selvlukkemekanisme må ikke sættes ud af funktion, og dørene må ikke fastholdes i åben stilling ved hjælp af kroge, hasper, kiler, automatiske branddørlukningsanlæg el.lign. Automatiske branddørlukningsanlæg må dog anvendes, såfremt der alene opbevares:

a) helårsfyrværkeri,
b) fyrværkeri transportklassificeret som 1.4S og
c) andre pyrotekniske artikler transportklassificeret som 1.4S.

Det skal jævnligt kontrolleres, at dørenes lukkeanordninger er funktionsdygtige, herunder at dørene lukker tætsluttende i fals.

Branddøre skal på begge sider være forsynet med sikkerhedsskilte:

”BRANDDØR – holdes lukket”.

Brandslukningsmateriel skal anbringes synligt og således, at det er nemt at få fat i. Stedet for placeringen af brandslukningsmateriel skal være markeret med skilt herom. Kravet om opsætning af brandslukningsmateriel er stillet af hensyn til muligheden for slukning af mindre brande, der kan sprede sig til fyrværkeriet.

 

Flugtveje og nødudgange klart markeret

Flugtveje skal være frie og ryddelige i hele deres bredde. Opbevaring skal ske på en sådan måde, at der altid er uhindret adgang til flugtveje, herunder flugtvejsdøre, der ikke benyttes i den daglige drift.

 

Kilde: BEK nr 1424 af 16/12/2009 (Gældende) – Bekendtgørelse om indførsel, fremstilling, opbevaring, overdragelse, erhvervelse og anvendelse af fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler.

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=129413